Resum del Ple Ordinari del 7 de març

15/03/2022

El ple, amb 13 punts a l’ordre del dia, va comptar amb l’aprovació de diversos convenis i es va donar comptes de diversos informes de secretaria.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga va celebrar, el passat dilluns 7 de març, el segon Ple Ordinari de l’any 2022, en el qual van assistir 7 dels 9 regidors totals, amb l’absència dels regidors Narcís Brugat i Oscar Belmonte del grup municipal d’Esquerra Republicana.

En el ple es va aprovar l’acta del ple anterior (17 de gener) i es va donar compte dels diversos decrets d’alcaldia. En segona instància es va passar a l’aprovació: en primer lloc, el que s’ha signat amb l’Associació de la Gent Gran de Vilajuïga per a dinamitzar activitats, i en segon lloc, la que s’ha acordat amb el Consell Comarcal, que ens permetrà compta durant el 2022 amb un nou arquitecte, cedit per aquesta institució. En tercer i últim lloc es va aprovar el conveni amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que permetrà instal·lar les oficines del Parc Natural de Cap de Creus a l’equipament del CAT en el pròxim any. Els tres convenis es van aprovar per unanimitat.

A continuació es va passar a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, habitualment anomenada plusvàlua. La seva modificació responia a una sentència del Tribunal Constitucional que obliga a la seva modificació per part de tots els ens locals. Aquest punt també va ser aprovat per unanimitat.

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals, també amb tots els vots favorables.

Els punts 8, 9, 10, 11 i 12 van permetre donar comptes de diversos informes d’intervenció, com són l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el límit de deute del pressupost 2022, el període mig de pagament a proveïdors i l’informe sobre morositat corresponent al 4t trimestre, l’informe anual d’objeccions de l’exercici 2021 i l’informe d’estabilitat pressupostària i liquidació del pressupost de l’anualitat passada.

Un cop tractats tots els punts, es va procedir als precs i preguntes, que van protagonitzar els regidors d’Esquerra Republicana i Junts per Vilajuïga, adreçant diverses preguntes d’actualitat  als regidors de l’equip de govern, d’Assemblea per Vilajuïga.