Procés selectiu per una plaça de netejador/a a l'Ajuntament de Vilajuïga

13/03/2023

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l'accés a una plaça de netejador/a en règim de laboral fix, subgrup AP. El sistema de selecció serà el de concurs de mèrits.

L'Ajuntament de Vilajuïga convoca un nou procès selectiu per estabilitzar la plaça de netejador/a en règim laboral fix (AP). Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu es poden inscriure fins al proper 22 de març.

Les funcions del lloc de treball són les següents: 

 • Netejar les instal·lacions municipals (locals i oficines consistorials, llar d’infants municipal, etc.): escombrar, fregar, passar mopa, netejar vidres, treure la pols i la brossa, etc
 • Netejar i enllustrar mobles, portes, i altres objectes dels edificis.
 • Proveir-se dels materials necessaris per a l’execució de les tasques del seu lloc de treball i distribuir-lo a les dependències on sigui necessari.
 • Controlar el material utilitzat i realitzar el seu inventari.
 • Proposar la compra de material necessari per realitzar els tasques encomanades.
 • Fer servir adequadament les eines, equips i maquinaria necessaris pel desenvolupament dels treballs i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball. Tenir cura del seu estat d’ordenació, reparació, neteja i conservació.
 • Informar de qualsevol proposta dels usuaris de les dependències, incidències, anomalies o desperfectes al/a la seu/va superior jeràrquic/a.
 • Emplenar adequadament els documents interns dels treballs diaris efectuats acreditant el temps destinat a la seva realització i el material utilitzat.
 • Realitzar tasques de trasllat de mobiliari petit.
 • Donar suport a la resta d’àmbits d’actuació de la brigada municipal en el desenvolupament de les seves funcions.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció i prevenció de riscos laborals.
 • Informar al/a la superior jeràrquic/a sobre els resultats dels treballs realitzats.
 • Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.
 • Revisar i proposar millores en les pròpies tasques. Proposar millores en el seu àmbit d’adscripció.
 • Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels/de les superiors jeràrquics/es dins del seu àmbit de gestió.
 • Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat/da assumint el rol que li sigui requerit.
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d'acord amb la qualificació requerida per a l'accés i exercici del lloc.

Per a obtenir la qualificació final de procés selectiu es tindrà en compte l'experiència professinal (60 % del concurs de mèrits) i la formació (40%). Tots els mèrits s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents diplomes o certificats.