Procés selectiu per una plaça d'agutzil a l'Ajuntament de Vilajuïga

13/03/2023

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l'accés a una plaça d'agutzil temporal, amb jornada a temps parcial, subgrup A3. El sistema de selecció serà el de concurs oposició lliure.

L'Ajuntament de Vilajuïga convoca un nou procès selectiu per cobrir la plaça d'agutzil en règim laboral temporal (A2). Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu es poden inscriure fins al proper 23 de març

Les funcions del lloc de treball són les següents: 

 • Vetllar pel compliment de les ordenances, bans i resta de disposicions municipals dintre de l'àmbit de la seva competència. En especial l’ordenança de civisme. Aquesta tasca inclourà la vigilància als espais públics, fer advertiments als veïns i veïnes que incompleixin alguna de les ordenances, tenir al dia els registres d’infractors/es, emprant les aplicacions informàtiques que se li indiquin.
 • Atendre les incidències produïdes a la recollida porta a porta, tant per part de l'adjudicatari del servei de recollida com per part dels usuaris, complimentant els formularis requerits i posant-se en contacte amb uns i altres per assabentar-los de la incidència. En cas de repetició de la incidència es posarà en coneixement de la regidoria competent i d'alcaldia.
 • Col·laborar per mantenir la seguretat i bona convivència al municipi.
 • Dur a terme tasques de suport administratiu : Realitzar notificacions administratives en mà, de forma diligent d’acord amb la Llei de Procediment Administratiu; lliurar correspondència, repartir informació per les cases, penjar cartells als comerços i plafons municipals i atendre els encàrrecs de l’oficina municipal.
 • Supervisar l’estat de manteniment, conservació i neteja dels equipaments municipals i de la via pública donant trasllat immediat a la regidoria competent o a alcaldia de qualsevol incidència observada.
 • Supervisar l’acompliment per part de tots els adjudicataris o contractats de les bases, clàusules o condicions dels diferents contractes (Centre Cívic, neteja viària, jardineria, piscina pública, socorrisme, etc….)
 • Realitzar tasques de neteja viària com ara escombrar, netejar i/o traslladar contenidors i buidar papereres a la via pública (places, carrers, jardins municipals, mercat, embornals, etc.), amb els mitjans assignats. Tenint especial cura dels carrers i places del centre del poble i els punts negres on s’hi acumula la brutícia.
 • Realitzar els treballs vinculats a la creació i manteniment dels jardins, plantes, arbres i altres requerits.
 • Comprar, sota el vistiplau del personal tècnic de l’àrea, el material necessari per a realitzar les seves funcions, i controlar-ne el seu estoc per fer-ne la reposició.
 • Recollir animals abandonats, notificar-ho al departament competent del Consell Comarcal o al concessionari de la recollida d’animals i custodiar-los fins que es faci efectiva la seva recollida.
 • Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.
 • Col·laborar en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries: tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. Per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o adequació d’espais.
 • Col·laborar en la preparació de les festes, celebracions, reunions i actes que siguin de competència municipals.
 • Ser membre del Pla d’Emergència Municipal (DUPROCIM o el que legalment sigui necessari) i prestar auxili, en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 • Informar diligentment de totes aquelles activitats, obres i ocupacions de via pública que, presumptament, no estiguin legalitzades. Col·laborar amb els serveis d’urbanisme en les tasques de control, inspecció i notificació
 • Controlar i informar la regidoria competent dels vehicles presumptament abandonats.
 • Utilitzar màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Utilitzar dispositius d’ofimàtica com ordinadors, telèfons, tauletes, etc…
 • Fer servir adequadament les eines, equips, vehicles i maquinària necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball. I tenir cura del seu estat d’ordenació, reparació, neteja i conservació.
 • Mantenir ordenats i nets els magatzem i els espais municipal.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció individual posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el casc urbà, d'acord amb allò establert en les normes de trànsit, amb especial atenció a l'entrada i sortida dels centres escolars públics de la població.
 • Tasques de neteja, manteniment senzill i informació sobre l’estat d’edificis i instal·lacions municipals (enllumenat públic, clavegueram, via pública, edificis municipals, etc).
 • Realitzar treballs bàsics de pintura en els espais públics i edificis i dependències municipals com ara pintar els passos de vianants i tot tipus de senyals viàries, parcs i zones verdes, manteniment en els centres d’ensenyament, etc.
 • Realitzar els treballs senzills vinculats a la reparació i col·locació de mobles en les dependències municipals com ara, portes, marcs, panys, armaris, prestatgeries, vidres i altres elements de mobiliari en general.
 • Donar suport a la reparació de la via pública (panots de vorera, forats de la pavimentació), a la construcció de parets o tanques, a col·locar Bases de fanals, a reparar teules, etc.
 • Donar suport a treballs vinculats a la reparació i manteniment d’elements de fusta, metàl·lics, d’instal·lacions d’aigua, gas, elèctriques, sistemes d’il·luminació i altres requerits
 • Controlar que els usuaris de la piscina pública municipal disposin de l’abonament, entrada o similar que els permet utilitzar la zona de bany.
 • Gestió i recollida de residus municipals.
 • Col·locar senyals i pintar.
 • Donar suport a la neteja de pista poliesportiva, obertura i tancament de centres docents i a la neteja d’altres edificis i consergeria de la casa de la vila.
 • Col·laborar amb la brigada municipal per al control del funcionament de l’enllumenat públic.
 • Recollir andròmines i residus.
 • Realitzar trasllats de materials.
 • Utilitzar eines manuals i mecàniques.
 • Suport material per a l’organització d’actes de l’Ajuntament o d’altres entitats que aquest autoritzi.
 • Lectura de comptadors d’aigua, control del clor, etc. i control dels nivells de combustible restant o altres nivells i existències dels diferents equipaments municipals.
 • Obrir i tancar els edificis municipals quan sigui necessari.
 • Adquirir els coneixements i responsabilitzar-se de l’ús del desfibril·lador existent a les dependències municipals.
 • D’altres funcions de caràcter similar, que li siguin encomanades per la regidoria o alcaldia.
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

Els aspirants han d'estar amb possessió del certificat de nivell bàsic de català (A2). També hauran de superar un supòsit pràctic relacionat amb les funcions del lloc de treball. Les proves podran ser escrites o d’habilitats manuals, i en tot cas, es referiran als aspectes següents:

 • Proves pràctiques de coneixements bàsics de pintura.
 • Proves pràctiques de coneixements bàsics de jardineria.
 • Proves pràctiques de coneixements de les ordenances i reglaments municipals.
 • Proves pràctiques de coneixements bàsics del municipi.

Finalment, el concurs també tindrà una fase de concurs de mèrits (màxim 7 punts), on es valoraran mèrits diversos com l'experiència professional, la formació complementària i la valoració d'una entrevista personal. 

Consulteu les bases del concurs oposició de la plaça d'agutzil aquí