Procés selectiu per una plaça d'administratiu/va a l'Ajuntament de Vilajuïga

16/02/2023

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l'accés a una plaça d'administratiu en règim de laboral fix, subgrup C1. El sistema de selecció serà el de concurs de mèrits.

 

L'Ajuntament de Vilajuïga convoca un nou procès selectiu per estabilitzar la plaça d'administratiu/iva en règim laboral fix (C1). Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu es poden inscriure fins al proper 16 de març

La titulació mínima exigida és la de batxiller o equivalent (podeu consultar els títols equivalents en el següent enllaç).

Les funcions del lloc de treball són les següents: 

Funcions en l’àmbit de la gestió de subvencions
 
 • Tramitar el procediment de tramitació administrativa dels expedients de sol·licitud de subvenció
 • Tramitar el procediment de justificació de despesa dels expedients de subvenció

Funcions generals del servei

 • Recepcionar i trametre documentació diversa
 • Dur a terme la tramitació dels expedients administratius normalitzats propis de l’àmbit de Serveis Generals d’acord amb les directrius i els procediments establerts pel/ per la secretari/ària
 • Col·laborar en el disseny i manteniment dels procediments administratius de l’àmbit aportant propostes de millora si s’escau
 • Donar suport administratiu als tècnics de l’àrea en l’elaboració d’informes propis de l’Àrea
 • Supervisar, d’acord amb les directrius rebudes, la recollida de dades i informació necessàries pròpies de l'àmbit
 • Atendre les consultes del personal de suport administratiu adscrit a l'àmbit en matèria de procediment administratiu comú
 • Elaborar les certificacions, notificacions i comunicacions dels acords de la Junta de Govern Local referent als àmbits de recursos humans i subvencions de l'Àrea de Serveis Generals
 • Atendre el públic personal i telefònicament en tot allò que sigui de la seva competència, principalment peticions de procediments administratius i altres departaments de l'ajuntament sobre l'estat de les tramitacions derivant, a altres àmbits o administracions, en cas que sigui necessari
 • Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució delstràmits o expedients econòmics i/o administratius
 • Transcriure documents, requeriments i notificacions mitjançant els corresponents suports informàtics i models, en l’àmbit d’adscripció
 • Realitzar càlculs, registres estadístics, bases de dades i utilitzar qualsevol altra aplicació informàtica adequada
 • Realitzar la gravació i modificació de dades en els sistemes informàtics corresponents
 • Registre, classificació i arxiu de documentació
 • Mantenir actualitzat l’arxiu i les bases de dades informàtiques de l’àmbit d’adscripció
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Podeu consultar les bases específiques de la convocatòria i la puntuació del concurs de mèrits aquí (pàgina 15)