Procés selectiu d’urgència, per crear una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va a l'Ajuntament de Vilajuïga

11/08/2023

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu d’urgència, per crear una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va (C2).

L'Ajuntament de Vilajuïga convoca un nou procès selectiu d’urgència, per crear una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va (C2). Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu es poden inscriure fins al proper 24 d'agost

Les aptituts i funcions del lloc de treball són les següents:

Aptituds:

 • Persona educada de tracte correcte i afable amb els companys
 • Iniciativa
 • Polivalència
 • Flexible i adaptable
 • Discreció i secret professional
 • Persona organitzada, analítica, sistemàtica, pacient
 • Capacitat de col·laboració amb la resta de l’organització
 • Treball en equip
 • Habilitats comunicatives

Funcions:

 • Atenció al públic presencial i telefònicament, pel que fa a qüestions relacionades amb el seu àmbit.
 • Tramitar expedients administratius
 • Classificar, ordenar i prep arar documentació
 • Assistència i col·laboració amb qualsevol àrea del departament
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda

 

REQUISITS ESPECÍFICS QUE HAURAN DE COMPLIR LES PERSONES ASPIRANTS I FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

 Les persones aspirants han de complir els requisits específics següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent, sens perjudici del que disposa l’article 57 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic.
 • Estar en possessió del títol de ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà o titulació equivalent.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la  corresponent homologació.

La titulació haurà d’acreditar-se, com a màxim, en  la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.

 • Haver complert 16 anys, abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies, i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Per quedar exempt de la prova de català: Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de Català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o els reconeguts per aquesta com a equivalents o superiors. Així mateix, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, quedaran exemptes les persones aspirants que hagin participat en processos anteriors de selecció de personal a l’Ajuntament de Vilajuïga, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.

Les persones que no superin aquesta prova de nivell quedaran eliminades del procés selectiu.

Aquelles persones aspirants que la llengua del seu país d’origen no sigui el castellà, i no puguin acreditar el nivell superior d’acord amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran d’efectuar una prova específica per tal d’acreditar un coneixement de llengua castellana corresponent al nivell esmentat.

Les persones que no superin aquesta prova de nivell quedaran eliminades del    procés selectiu.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la contractació o nomenament.