Obert el termini per sol·licitar les ajudes per material escolar i bonificacions per la llar

31/08/2021

L’Ajuntament també ha decidit aplicar una bonificació als alumnes escolaritzats a la llar d’infants Els Nins i residents a Vilajuïga.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga obre aquest 1 de setembre el període per sol·licitar l’ajuda  per llibres de text o material escolar pel curs 2021-22 i també per la bonificació de la llar. Per fer-ho caldrà complir amb els requisits següents:

- L’alumne i almenys un dels pares han d’estar empadronats, amb una antiguitat mínima d’un any, al municipi de Vilajuïga en el moment de realitzar la sol·licitud. Pel que fa a l’alumne, aquest ha d’estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’un any, a comptar des de la data de la convocatòria de l’ajut.

- Ser alumnes d’educació infantil, primària o secundària, (llar d’infants municipal fins a 4t d’ESO) en qualsevol centre educatiu o Institut.

- Presentar la sol·licitud en el termini i forma establert.

- El sol·licitant ni cap integrant de la unitat familiar i/o convivència no podran tenir deutes pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests tinguin concedit per l’Ajuntament l’ajornament o el fraccionament.

Pel que fa als pares, mares, tutors legals o persones encarregades temporalment o definitivament dels alumnes beneficiaris menors d’edat, caldrà que:

- No hagin obtingut altres ajuts, beques o aportacions d’altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte.

- Presentin la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de convivència, i la situació socioeconòmica i acadèmica.

Com fer la sol·licitud?

Caldrà entrar la sol·licitud degudament omplerta al Registre d’Entrada General de l’Ajuntament abans del 30 de setembre. Si l’ajut se sol·licita per a més d’un fill/a, caldrà presentar un imprès per a cadascun.

Quina documentació cal presentar?

- Les sol·licituds han d’estar signades per qualsevol dels representants legals del beneficiari menor o pels sol·licitants majors d’edat i s’han de presentar acompanyades de la documentació següent (original i fotocòpia compulsada):

- Instància signada

- DNI, NIE o Llibre de família

- Certificat d’empadronament i convivència de la persona sol·licitant, el beneficiari de l’ajut i dels membres de la unitat familiar o convivència.

- Full de matrícula del centre escolar públic o concertat corresponent o altre document acreditatiu.

- Factures o justificants de despesa de compra del llibres de text i/o material escolar, on consti de forma detallada els articles dels que es sol·licita l’ajut econòmic, així com l’imprès del Centre Educatiu on consta la relació dels llibres i material escolar a comprar pel curs corresponent.

- En cas de bonificació de part de la matrícula de la Llar d’infants “Els Nins” de Vilajuïga caldrà justificar el pagament d’aquesta.

Els documents aportats han de ser originals i cal adjuntar fotocòpia compulsada.

Quin és l’import dels ajuts?

L’Ajuntament ha fixat un ajut per cada alumne/a de 30 € però en cap cas l’import de l’ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada.

Es  concediran els ajuts a totes les sol·licituds que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.

L’abonament dels ajuts concedits als beneficiaris dels ajuts per llibres de text i material escolar o bonificació de la matrícula de la llar es faran directament al sol·licitant, mitjançant transferència bancària, al número de cc. que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

Informació addicional