Noves ajudes per a rehabilitar immobles

14/11/2022

El Punt d'Informació de l'Habitatge de l'Ajuntament de Vilajuïga dona a conèixer noves ajudes per a la rehabiltació de vivendes. Podeu sol·licitar assessorament gratuït, cada quinze dies, demanant cita prèvia (972 53 00 05).

 

L'Ajuntament de Vilajuïga disposa d'un Punt d'Informació de l'Habitatge que assessora, informe i resol dubtes de forma gratuïta cada quinze dies. Ara, aquest servei dóna a conèixer noves ajudes per a la rehabilitació de vivendes. Per a ampliar aquesta informació, es pot demanar hora per parlar amb els tècnics del Punt de l'Habitatge. Les sessions són cada quinze dies, els dijous de 16 a 18 h, i per a assistir-hi cal demanar hora al 972 53 00 05. 

Aquests són els ajuts disponibles per a la rehabilitació d'habitatges:

NEXT GENERATION: Programa 3 - Ajuts a les actuacions de rehabilitació d'edificis

Quin objectiu té?

Fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències com si estan desocupats.

Qui poden ser els beneficiaris?

 • Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques i usufructuaries
 • Administracions públiques
 • Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades
 • Comunitats de propietaris
 • Agrupacions de comunitats de propietaris
 • Societats cooperatives

Quines són les actuacions subvencionables?

 • Totes aquelles actuacions de rehabilitació que es realitzin que assoleixin una reducció de com a mínim el 30% de consum d’energia primària no renovable i reducció de demanda (en refrigeració i calefacció) del 25%.
 • S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes.
 • No són subvencionables les llicències, taxes, impostos o tributs.

Quina quantia cobreix?

Entre un 40% i un 80% del cost total del projecte de rehabilitació energètica.

Vols més informació?

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabilitacio/programaedificis/

 

NEXT GENERATION: Programa 4 - Ajuts a les actuacions de millora d'eficiència energètica en habitatges

Quin objectiu té?

Finançar d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars.

Qui poden ser els beneficiaris?

 • Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques i usufructuaries
 • Administracions públiques
 • Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades
 • Arrendadors (sota condició de fer-se càrrec del cost de les obres i haver arribat a un acord amb el propietari

Quines són les actuacions subvencionables?

 • Tipologia 1: Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques als valors normatius vigents
 • Tipologia 2: Reducció de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració mínima del 7% o una reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable
 • S’inclouen, com a actuacions subvencionables, el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes
 • No són subvencionables les llicències, taxes, impostos o tributs

Quina quantia cobreix?

La quantia de la subvenció és d’un 40% amb un topall de 3.000€. A més, es poden incloure dins del pressupost protegible els honoraris professionals, informes tècnics i certificats necessaris.

Vols més informació?

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabilitacio/programahabitatge/

 

PRE 5000

Què és?

Una subvenció per a actuacions en edificis o habitatges que es trobin en municipis de fins a 5.000 habitants, que assoleixin una reducció del consum d’energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida o millori la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m2 any)

Qui poden ser els beneficiaris?

 • Persones físiques o jurídiques que siguin propietaris de l’edifici
 • Comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis
 • Empreses de serveis energètics (ESEs)
 • Ajuntaments, Diputacions o entitats locals equivalents
 • Comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia
 • Persones físiques residents a l’estat espanyol o amb nacionalitat d’algun dels estats membres de la UE

Quines són les actuacions subvencionables?

 • Honoraris professionals per a l’elaboració del certificat d’eficiència energètica
 • Cost de gestió de l’ajuda (despeses de la gestió administrativa amb un màxim de 3.000€ per expedient)
 • Cost de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda
 • Costos de la direcció facultativa de les obres
 • Retirada dels productes de construcció que continguin amiant
 • No s’inclouen les llicències, taxes, impostos o tributs

Quina quantia cobreix?

La tipologia 1 tindrà una ajuda base del 50%. La tipologia 2 tindrà una ajuda base del 40%. A més hi haurà diferents ajudes addicionals.

Vols més informació?

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/