L'Ajuntament rep diverses subvencions de la Diputació de Girona, DIPSALUT i la Generalitat de Catalunya

16/08/2023

Subvencions atorgades per la Diputació de Girona, Dipsalut i la Generalitat de Catalunya

Subvencions atorgades per la Diputació de Girona

 Anualitat 2022

 La subvenció concedida per la Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022 en l’apartat d’inversions prevista inicialment per l’execució de l’actuació d’adequació de la zona d’equipament i zones verdes al carrer Francesc Macià, Fase I ha canviat de destí atès que l’actuació s’ha canviat d’anualitat. La nova actuació subvencionada en l’apartat d’inversions de l’any 2022 finalment s’ha destinat per sufragar parcialment les despeses de remodelació dels Parcs Infantils, fase I conjuntament amb l’actuació de millora de l’evacuació d’aigües plujanes de la reurbanització del passatge de les Escoles per import de 44.327,50 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions del Fons Econòmic de caràcter extraordinari any 2022

Sufragar parcialment les despeses d’inversió de construcció amfiteatre pati exterior de l’Escola Santiago Ratés i arranjament de diversos carrers del municipi per un import total de 23.972,41 €

 

La Diputació de Girona dintre del Programa Del Pla a l’acció anualitats 2022-2023

 • Línia 1. Serveis de comptabilitat, gestió i programes informàtics per a la comptabilitat de les dades energètiques per import de 720 €
 • Línia 3. Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per import de 9.000 €
 • Línia 6. Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats energètiques intel·ligents per import de 5.227,20 €
 • Línia 7. Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania per import de 967,50 €

 

Anualitat 2023

 La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2023

 Ha subvencionat diferents actuacions per un import total de 64.165,79 €:

 • Sufragar despeses d’inversió per l’aparcament disuassori del C/Francesc Macià i l’espai de comunicació del C/Pere Serra per un import total de 44.327,50 €
 • Sufragar parcialment les despeses de Secretaria-Intervenció per import de 10.000 €
 • Sufragar despeses culturals per import de 7.822,50 €
 • Sufragar despeses derivades de les noves tecnologies per import de 1.015,79 €
 • Sufragar despeses derivades del manteniment de camins per import de 1.000 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions de Patrimoni Natural a Ajuntaments 2023

 • Sufragar parcialment les despeses derivades de treure la flora exòtica de varis finques del municipi per import de 9.964,35 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions per elaborar plans d’actuacions i documents de planifiació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local. Anulitat 2023

 • Sufragar parcialment les despeses de confecció de panells de promoció del municipi i l’entorn natural per import de 1.294,40 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 2023

 • Sufragar parcialment les despeses derivades de la reforma de l’habitatge destinat a política social per import de 4.085 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals, any 2023

 • Sufragar parcialment les despeses derivades del punt d’informació de l’habitatge municipal per import de 10.000 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2023

 • Sufragar parcialment les despeses derivades de la publicació del llibre “A fe de vent el mar lleial” per import de 500 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2023

 • Sufragar parcialment les despeses de la Segona edició dels Pressupostos Participatius de Vilajuïga per import de 3.258 €

 

La Diputació de Girona dintre del marc de la convocatòria del Fons econòmic de caràcter extraordinari, any 2023

 • Sufragar parcialment les despeses corrents de les actuacions de les Jornades Culturals del mes d’agost per import de 3.499,41 € i en l’apartat d’inversions sufragar parcialment les despeses d’execució del Aparcament disuassori del C/Francesc Macià i l’Espai de comunicació del C/Pere Serra per import de 20.472,50 €

 

 

Subvencions atorgades per Dipsalut

 Anualitat 2022-2023

 Dipsalut dintre del marc de la convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) per als anys 2022-2023

 • Sufragar parcialment les despeses del control de plagues insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica i Rosegadors per import de 4.334,01 €

 

Dipsalut dintre del marc de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per l’any 2023

 • Sufragar parcialment les despeses del programa “Vilajuïga es mou” 2023 per import de 5.927,55 €

 

Dipsalut dintre del marc de la convocatòria de subvencions per al finançament del servei de socorrisme a la Piscina Municipal

 • Sufragar parcialment les despeses de la contractació del servei de socorrisme 2023 per import de 2.978,12 €

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

Subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya          

Anualitat 2023  

Des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) dintre de la convocatòria del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge d’energia renovables

 •  Sufragar parcialment les despeses d’instal.lació de plaques solars a l’Escola Santiago Ratés per crear una comunitat energètica per un import de 24.395 €

 

Subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya

Departament de Justícia

 • Sufragar les despeses per al Jutjat de Pau any 2023 per un import de 1.683 €