L’Ajuntament de Vilajuïga busca un/a agent cívic

18/08/2021

Convoquem una plaça en el marc del Programa de Garantia Juvenil per incorporar el 30 de setembre

 

*ÚLTIM DIA PER INSCRIURE’S: 15 DE SETEMBRE

 

Descripció del lloc de treball

 • Informar i sensibilitzar a la ciutadania en matèria de civisme i convivència.
 • Control d’entrades i sortides de les escoles.
 • Detecció desperfectes a la via pública i queixes veïnals
 • Promoció de reciclatge i informació sobre la recollida selectiva, l’ús correcte de contenidors i la deixalleria i la normativa sobre animals de companyia
 • Informar i difondre l’oferta formativa, ocupacional, lúdica i cultural del municipi
 • Donar suport ales activitats lúdiques i culturals que es realitzin al municipi
 • Rebre suggeriments de la ciutadania i derivar-ho al departament
 • Promoció d’hàbits i pràctiques saludables i higièniques relacionades amb la prevenció del Covid-19
 • Altres tasques que pugin sorgir que afectin a la ciutadania

 

Característiques del lloc de treball

 • La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals.
 • La distribució horària es realitzarà, generalment, en horari de matí i d’acord amb les necessitats del servei. La durada del contracte serà de 6 mesos.
 • El salari serà d’aproximadament 1.200 euros bruts mensuals.

 

Requisits importants

 • Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil (vigent).
 • Estar en situació d’atur i estar inscrit com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

 

Titulació requerida

 • Titulació de Grau Mig, Grau Superior o Universitària relacionada amb animació sociocultural, integració social, educació social i similars.
 • Capacitats i destreses: Habilitats socials, bona comunicació, iniciativa, capacitat de treball en equip, responsabilitat en el treball, autonomia, bon domini del llenguatge parlat i escrit (català i castellà).
 • Actitud positiva i optimista
 • Experiència laboral: Si és possible, en àmbits relacionats amb les tasques a realitzar.

 

Com presentar-se per optar a la plaça

Fins al 15 de setembre teniu temps de presentar-vos a través de:

 • Presentar al registre de l’Ajuntament (presencialment) o telemàtic a través de l’e-TRAM una sol·licitud conforme es vol optar a la plaça. Cal adjuntar la documentació requerida compulsada.
 • Donada la urgència, en cas de presentar la instància per correu administratiu o en una altra administració, cal que es transmeti per correu electrònic (a l’adreça informacio@vilajuiga.cat) tota la documentació requerida per ser admès abans de la finalització del termini.

 

Documentació que cal aportar a l’Ajuntament

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
 • Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.
 • Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)
 • Currículum del candidat/a

 

Què és Garantia Juvenil?

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’Estratègia de “Emprendimiento Joven” que va ser aprobada al febrer de 2013 per el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Així doncs, la seva finalitat és que els joves que tenen entre 16 i 29 anys puguin accedir al món laboral, ja sigui accedint a una oferta de feina, fent pràctiques en empresa o participant en una acció formativa.

Si estas interessat en participar en el programa i vols més informació pots:

 1. Trucar al 972.67.37.28
 2. Visitar la pàgina de Facebook, fent clic aquí.
 3. Visitar la pàgina de la Generalitat.