EXEMPCIÓ DE L’IBI RÚSTICA

23/11/2023

El Real Decret Llei 4/2023 de 14 de maig, preveu en el seu article 12, l'exempció de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.

El Real Decret Llei 4/2023 de 14 de maig, preveu en el seu article 12, l'exempció de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, en els supòsits d'explotacions agrícoles o ramaderes que en l'exercici 2023 hagin tingut una reducció dels rendiments nets de les activitats agràries d'almenys un 20 per cent respecte a la mitja dels rendiments dels darrers 3 anys.
Informació més detallada en aquest enllaç:
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/05/11/4/con


Informació dels requisits i procediment per sol·licitar l'exempció:
Disposició segona de la Resolució 14045 de 9 de juny de 2023, que trobareu en aquest enllaç:
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/06/09/(2)