BASES PER A LA CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE PERSONAL, CATEGORIA PEÓ DE LA BRIGADA

01/12/2020

La modalitat del contracte és laboral temporal, amb una jornada de treball de 20 hores setmanals, amb horari de dilluns a diumenge de 8 a 13 h.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga té necessitat de cobrir per procediment d’urgència una vacant de la plaça laboral temporal de peó de la brigada municipal, grup AP, per a substituir la persona que actualment ocupa el lloc de treball.

La modalitat del contracte és laboral temporal, amb una jornada de treball de 20 hores setmanals, amb horari de dilluns a diumenge de 8 a 13 h.

Les funcions, entre d´altres, a realitzar són les següents:

 • Neteja de vies públiques.
 • Conservació de jardins i arbrat.
 • Conducció de vehicles.
 • Ajuda en la prestació de serveis municipals, conservació d’edificis municipals, trasllats de mobiliari, activitats preparatòries d’actes amb intervenció municipal, etc.
 • Pintura d’edificis, locals, mobiliari urbà i instal·lacions municipals.
 • Suport a la resta de personal de la brigada.
 • Control obertura i tancament deixalleria municipal.
 • Control accés i atenció al públic deixalleria municipal.
 • Manteniment i neteja deixalleria municipal.
 • Altres tasques que li siguin assignades.

Requisits del lloc de treball:

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea.
 • Tenir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 • Tenir com a mínim setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei a qualsevol de les administracions públiques.
 • Tenir coneixements de llengua catalana de nivell A.
 • Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’estat espanyol.
 • Disposar de permís de conducció de vehicles en vigor classe B.
 • Posseir certificat d’escolaritat o equivalent.
 • Acreditar experiència professional d’un mínim d’un any en tasques/funcions especificades d’OFICIAL/LA 2a mitjançant aportació de contractes i nómines i vida laboral.
 • Acreditar, si s’escau, de conformitat amb la legislació vigent, el grau de discapacitat igual o superior al 33%, que no els incapaciti per l’exercici de la plaça.

Presentació d’instàncies a l’Ajuntament:

a) Termini de presentació: de l’1 al 10 de desembre de 2020.

b) Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’adreçaran a l’Alcalde, i es presentaran a l’Ajuntament de Vilajuïga (Adreça: Sant Sebastià, 39 – 17493 Vilajuïga). S’hauran de registrar d’entrada presencialment a les oficines municipals en horari d’atenció al públic o bé per via electrònica a través de la seu electrònica disponible a www.vilajuiga.cat

c) Juntament amb la sol·licitud es presentarà: Currículum vitae, informe de vida laboral de la Seguretat Social, fotocòpia de la titulació. Es pot presentar altra documentació a fi d’acreditar els mèrits.

Es valorarà:

 • L’experiència en administracions públiques realitzant funcions similars a les d’aquest lloc de treball.
 • Incorporació immediata.
 • Titulacions superiors a les demanades.
 • Cursos de formació específica en matèries relacionades amb les tasques pròpies de la brigada municipal.