BAN d’alcaldia amb les mesures per evitar la propagació del coronavirus

15/03/2020

L’Il·lm Sr Xavier Llorente Cabratosa, Alcalde de l’Ajuntament de Vilajuïga informa de les mesures per evitar la propagació del coronavirus

L’Il·lm Sr Xavier Llorente Cabratosa, Alcalde de l’Ajuntament de Vilajuïga,

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o
empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb
discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. Així mateix, queden suspesos i s’interrompen els terminis per la tramitació de procediments administratius d’aquesta corporació.

El còmput es reiniciarà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma en tot el territori nacional. La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.