Aprovació inicial bases reguladores ajudes llibres i material escolar

26/05/2021

Convocatòria de la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar i bonificació matrícula de la llar d’infants “Els Nins” de Vilajuïga.

 

Anunci d’aprovació inicial de les bases per a la convocatòria de la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar i bonificació matrícula de la llar d’infants “Els Nins” de Vilajuïga:

Elaborades les bases reguladores de les ajudes per a l’adquisició dels llibres de text i material escolar per al curs 2021-2022, i en compliment del que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que durant vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes en relació a l’acord del Ple municipal de data 3 de maig de 2021 en el que s’aprovà inicialment les esmentades bases reguladores. El text íntegre de les bases reguladores figuren a l’E-Tauler (tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament).