Processos participatius

Recordeu que sempre ens podeu fer arribar els vostres suggeriments per millorar l’activitat de l’Ajuntament mitjançant aquest formulari.

Processos participatius en marxa

Planificació compartida de la política de promoció econòmica de Vilajuïga (2020)

Taller participatiu de diagnosi amb agents econòmics i socials del poble a càrrec de l'empresa Neòpolis, Consultoria Sociopolítica, SL. L'objectiu d'aquests tallers és promoure una planificació compartida entorn el desenvolupament de les polítiques de promoció econòmica del municipi. 

El 22 d'octubre de 2020 es va realitzar una primera sessió en la que es van recollir  aportacions i reflexions per fonamentar la definició posterior d’estratègies i actuacions per al desenvolupament econòmic local. Aquestes actuacions i estratègies s'han de detallar en la propera sessió. 

La segona i última sessió es realitzarà en els propers mesos (s'ha hagut d'ajornar per la situació sanitària derivada de la Covid-19)


Pròxims processos participatius

Pla de Mobilitat municipal (2021)

L'objectiu d'aquest pla és elaborar una anàlisi tècnica de la situació actual del municipi en matèria de mobilitat a partir de dos grans àmbits d’estudi (amb subàmbits vinculats a cada un d’ells): la Mobilitat Rodada/motoritzada i la Mobilitat Activa/Sostenible. A partir de la informació de diagnosi (sintetitzada i intel·ligible), i prenent de referència els objectius de caràcter tècnic es dinamitzaran dos espais participatius de caràcter temàtic i oberts a tots els veïns i veïnes que desitgin participar-hi.

(Previsió d'inici durant el primer semestre de 2021)

Pla Local de Joventut (2021-2024)

L'elaboració d'aquest pla pretén donar resposta, a través de polítiques integrals i d’una correcta planificació, a les necessitats reals dels i les joves del municipi. La participació dels i les joves en el procés, així com dels altres agents esmentats és essencial per tal de garantir que la diagnosi sigui el màxim d’ajustada possible, i per afavorir la seva implicació en la definició d’unes propostes. 

(Previsió d'inici durant el primer semestre de 2021)


Processos participatius finalitzats

En aquests moments no hi ha cap procés participatiu finalitzat.