Informació econòmica

Què és el Pressupost municipal?

El pressupost determina quins són els recursos de què disposa l’ajuntament i n’estableix l’assignació per a les activitats programades durant l’exercici, coincident amb l’any natural.

*El Pressupost 2020 es troba prorrogat a l'espera que s'aprovi definitivament el Pressupost Municipal pel 2021. (Aprovat inicialment pel ple el passat 11 de gener).

Exercici 2020

Durant el període d'exposició pública no es van presentar al·legacions. 

Relació d'aquells expedients que han modificat el crèdit inicial del pressupost

Informe d'estabilitat pressupostària

Liquidació del pressupost, balanç, memòria i informes d'auditoria

(Pendent de realitzar-se)