Informació econòmica

Què és el Pressupost municipal?

El pressupost determina quins són els recursos de què disposa l’ajuntament i n’estableix l’assignació per a les activitats programades durant l’exercici, coincident amb l’any natural.

Excercici 2021 (Pressupost prorrogat)

Gràfic interpretatiu del Pressupost 2021

Durant el període d'exposició pública no es van presentar al·legacions. 

Relació d'aquells expedients que han modificat el crèdit inicial del pressupost

Període mig de pagament

Actualment és de 38 dies. Podeu consultar l'evolució en aquest enllaç.

Informe d'estabilitat pressupostària

Execució trimestral del pressupost 2021

Liquidació del pressupost, balanç, memòria i informes d'auditoria

(Pendent de realitzar-se)

Exercici 2020

Durant el període d'exposició pública no es van presentar al·legacions. 

Relació d'aquells expedients que han modificat el crèdit inicial del pressupost

Informe d'estabilitat pressupostària

Liquidació del pressupost, balanç, memòria i informes d'auditoria

Compte General 2020