Informació econòmica

Què és el Pressupost municipal?

El pressupost determina quins són els recursos de què disposa l’ajuntament i n’estableix l’assignació per a les activitats programades durant l’exercici, coincident amb l’any natural.

Excercici 2021

Durant el període d'exposició pública no es van presentar al·legacions. 

Relació d'aquells expedients que han modificat el crèdit inicial del pressupost

Fins al moment no s'han produït modificacions de crèdit. 

Informe d'estabilitat pressupostària

Exercici 2020

Durant el període d'exposició pública no es van presentar al·legacions. 

Relació d'aquells expedients que han modificat el crèdit inicial del pressupost

Informe d'estabilitat pressupostària

Liquidació del pressupost, balanç, memòria i informes d'auditoria

(Pendent de realitzar-se)