Ple Municipal

Què és el Ple?

El Ple Municipal és l'òrgan bàsic format per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde de la corporació. Al Ple hi ha d’assistir el Secretari-Interventor, que és qui donarà fe dels acords presos i en redactarà l’acta. També hi poden assistir els veïns i veïnes, ja que és públic.

Qui forma part del Ple?

El Ple de Vilajuïga està format pels 9 regidors següents:

  • Joana Cobo Ortiz (És l’Alcaldessa i presideix la sessió). (Esquerra Republicana de Catalunya)
  • Oscar Garcia Belmonte. (Esquerra Republicana de Catalunya)
  • Narcís Brugat Ras. (Esquerra Republicana de Catalunya)
  • Francesc Llavanera Saulina. (Esquerra Republicana de Catalunya)
  • Marta Renart Barceló. (Esquerra Republicana de Catalunya)
  • Francesc Xavier Llorente Cabratosa. (Assemblea per Vilajuïga)
  • Ernest Pous Ripoll. (Assemblea per Vilajuïga)
  • Júlia Martí Masana. (Assemblea per Vilajuïga)
  • Simó Colls Costa. (Assemblea per Vilajuïga)

Quines competències té el Ple?

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzaci­ons supramunicipals; alteració del terme municipal; crea­ció o supressió de municipis i de les entitats a què es refe­reix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’orde­nació i gestió previstos a la legislació urbanística.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les orde­nances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva com­petència i l’aprovació dels comptes.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de tre­ball, la fixació de la quantia de les retribucions comple­mentàries dels funcionaris i el nombre i el règim del per­sonal eventual, tot això en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat del que disposa l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del per­sonal laboral.

j) L’exercici de les accions administratives i judicials.

k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) L’alienació del patrimoni.

ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.

m) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Quan se celebren els Plens?     

Les sessions ordinàries de Ple del mandat 2023-2027 se celebraran cada dos mesos. Hi haurà sessió ordinària de Ple el primer dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre. Les sessions començaran a les 20h a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions extraordinàries es convocaran segons la necessitat. 

Què cobren regidores/regidors per assistències?

Els regidors i regidores perceben 10€ per assistència a cada sessió de Ple.


Convocatòria dels Plens de l'Ajuntament de Vilajuïga:

2023

2022

2021

2020

2019

Actes de les sessions dels Plens de l'Ajuntament de Vilajuïga:

2022

2021

2020

2019