Junta de Govern Local

Què és la Junta de Govern Local?

La Junta de Govern Local és un òrgan integrat per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres del ple, nomenats pel mateix alcalde, sens perjudici que hi puguin assistir altres persones a requeriment de l’alcalde.

Qui forma part del Junta de Govern Local?

La Junta de Govern Local de Vilajuïga està format pels 4 regidors següents:

 • Joana Cobo Ortiz (És l’Alcaldessa i presideix la sessió). (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Oscar Garcia Belmonte. (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Narcís Brugat Ras. (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Francesc Llavanera Saulina. (Esquerra Republicana de Catalunya)

Quines competències té la Junta de Govern Local?

En matèria econòmica:

 • Autoritzar i disposar despeses a partir dels 3.000 euros i fins al límit de la seva competència, així com el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments.

En matèria d’obres i serveis, urbanisme i activitats:

  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos al pressupost municipal.
  • L’aprovació dels instruments de planejament derivat, no atribuïts expressament al ple.
  • L’aprovació dels instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
  • L’atorgament de llicències, atorgament de les quals correspongui a l’alcalde.

  En matèria de patrimoni:

   • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi 3.000 euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni superi els 3.000 euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents: els béns immobles sempre que estigui previst al pressupost municipal, i els béns mobles excepte els declarats de valor històric o artístic dels quals no estigui previst al pressupost.

   En matèria de recursos humans:

   • L’aprovació de la convocatòria i aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

   En matèria de contractació:

   • Les contractacions quan l’import superi 3.000 euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 d’euros, inclosos els plurianuals que no superin els 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

   Altres:

   • Resoldre els eventuals recursos que es puguin interposar per les resolucions dictades en virtut de les delegacions acordades en el present decret.

   Quan se celebren les Juntes de Govern Local?

   Les sessions de Junta de Govern Local del mandat 2023-2027 se celebraran cada dues setmanes.

   Què cobren regidores/regidors per assistències?

   Els regidors i regidores no perceben cap retribució per assistència a la Junta de Govern Local. 


   Actes de les sessions de les Juntes de Govern Local de l'Ajuntament de Vilajuïga:

   2021

   2020

   2019