Comissió Especial de Comptes

Què és la Comissió Especial de Comptes?

La Comsisió Especial de Comptes examina i emet informe sobre els comptes de l’Ajuntament, pressupostaris i extra pressupostaris, prèviament a la seva aprovació pel Ple. La seva existència és obligatòria.

Qui forma part de la Comissió Especial de Comptes?

La Comissió Especial de Comptes de Vilajuïga està format pels 6 regidors següents:

 • Francesc Xavier Llorente Cabratosa (És l’Alcalde i presideix la sessió). (Assemblea per Vilajuïga)
 • Paula Pairó Cortada. (Assemblea per Vilajuïga)
 • Simó Colls Costa. (Assemblea per Vilajuïga)
 • Joana Cobo Ortiz. (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Oscar Garcia Belmonte. (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Joan Aguilar Destart. (Junts per Vilajuïga)

  Quan se celebren les Comissions Especials de Comptes?

  El president haurà de convocar la Comissió Especial de Comptes abans de l’1 de juny de cada any. Es poden convocar les sessions que es creguin convenients, i els comptes hauran de ser aprovats abans de l’1 d'octubre.

  Què cobren regidores/regidors per assistències?

  Els regidors i regidores no perceben cap retribució per assistència a la Comissió Especial de Comptes.


  Convocatòria de les Comissions Especials de Comptes de l'Ajuntament de Vilajuïga:

  Actes de les sessions de les Comissions Especials de Comptes de l'Ajuntament de Vilajuïga: